Demande de tarifs

Privacybeleid

Dit privacybeleid bepaalt – en informeert u over – de manier waarop IDEAL PIERRE de informatie gebruikt en beschermt die u ons mogelijk toezendt wanneer u deze site gebruikt die toegankelijk is via de volgende URL: https://www.ideal-pierre-parement.com (hierna de “Site”).

Door onze site te gebruiken, stemt u in met ons privacybeleid en de Gebruiksvoorwaarden hieronder.

Dit privacybeleid heeft betrekking op het verzamelen en gebruiken van persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt door het gebruik van onze website.

We behouden ons het recht voor om, naar eigen inzicht, op elk moment gedeelten van dit Privacybeleid te wijzigen of in te trekken.

Dit Privacybeleid vormt een aanvulling op alle andere voorwaarden en bepalingen die op onze site van toepassing zijn.

U bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik van websites van derden (die mogelijk aan onze website gekoppeld kunnen zijn). In dat geval nodigen we u uit om het beleid inzake privacy en bescherming van de persoonlijke levenssfeer van deze sites van derden te raadplegen.

 

Uw persoonsgegevens

U verstrekt ons een bepaald aantal persoonsgegevens met betrekking tot uw identiteit (achternaam, voornaam) en uw contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer, adres). Dit is ook het geval wanneer u aanvragen indient of met ons communiceert.

We verzamelen en verwerken mogelijk volgende persoonsgegevens:

Uw achternaam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer en postadres

Uw elektronische identificatiemiddelen, zoals uw IP-adres

 

Verantwoordelijkheid voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens

IDEAL PIERRE (hierna ‘wij’, ‘ons’ ‘onze’), informeert u dat het, voor de hieronder uiteengezette doeleinden en om zijn diensten te kunnen verlenen, en ook om informatie en contactaanvragen te kunnen verzenden met betrekking tot informatie- of offerteaanvragen via zijn website (hierna gezamenlijk ‘diensten’ genoemd) en voor de uitbating van de genoemde website, persoonsgegevens verwerkt die door u zijn verstrekt of die op andere wijze zijn verkregen tijdens het uitvoeren van de diensten en/of tijdens uw surfen op deze website, dit in zijn hoedanigheid van verantwoordelijke voor deze verwerking.

 

Duur van de gegevensbewaring

Uw persoonsgegevens worden door ons bewaard voor een periode van 36 maanden vanaf het einde van de laatste commerciële relatie met ons bedrijf. Of gedurende de wettelijke periode die is vastgelegd in een contract dat mogelijk met u werd opgesteld.

 

Hoe wij uw persoonsgegevens verwerken.

Deze gegevens worden verwerkt in het kader van de gepaste procedures en maatregelen om de veiligheid de beschermen voor wat betreft integriteit, vertrouwelijkheid en toegankelijkheid van de gegevens van de gebruiker, dit in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Het doel waarvoor deze gegevens worden verwerkt is om ze te gebruiken. Dit houdt in: het verzamelen, registreren, organiseren, opslaan, bijwerken, selecteren, extraheren, vergelijken, koppelen, blokkeren, meedelen, wissen en de combinatie van twee of meer van bovenstaande activiteiten, binnen de limieten die nodig zijn voor het nastreven van de doeleinden waarvoor de gegevens werden verzameld.

 

Doeleinden van de verwerking.

De verwerking van uw persoonsgegevens wordt uitgevoerd voor de doeleinden die voorafgaand aan de toepassing ervan zijn bepaald, namelijk:

De verwerking is noodzakelijk om u de door u gevraagde informatie of diensten te kunnen leveren (met name: een verzoek om informatie over een dienst, een verzoek om contact om een commerciële band te creëren), maar ook om informatie te verzamelen waarmee wij onze site, onze producten en diensten kunnen verbeteren (met name via cookies). De aard van de geleverde diensten vereist een mededeling aan ons bedrijf en de automatische verwerking van gegevens en informatie over de locatie, het type en de eigenschappen van de gezochte eigendommen. Deze gegevens en informatie, net als de verwerking ervan, zijn essentieel om te voldoen aan uw verzoeken en deze te beantwoorden.

Om te voldoen aan alle gerelateerde verplichtingen onder de toepasselijke regelgeving.

Indien nodig, om een recht uit te oefenen en/of te verdedigen voor de bevoegde autoriteit.

Rechtsgrondslag voor de verwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens waarnaar wordt verwezen in punt 1 van de bovenstaande doeleinden is de noodzaak, voor ons bedrijf, om de uitvoering te verzekeren van het contract waarbij u een partij bent in het kader van de aanvraag tot diensten.

De verwerking van uw persoonsgegevens waarnaar wordt verwezen in punt 2 van de bovenstaande doeleinden is gebaseerd op de noodzaak om te voldoen aan elke verplichting onder de toepasselijke wetgeving met betrekking tot de levering van diensten.

De verwerking van uw persoonsgegevens waarnaar wordt verwezen in punt 3 van de bovenstaande doeleinden is gebaseerd op het gerechtvaardigde belang van ons bedrijf en het uitoefenen en/of verdedigen, indien van toepassing, van uw rechten bij de bevoegde autoriteiten.

 

Aard van de bekendmaking van gegevens en gevolgen van niet-bekendmaking

De bekendmaking van uw persoonsgegevens en, zoals aangegeven, uw profilering, is een noodzakelijke voorwaarde voor de verwerking uitgevoerd met het oog op de bovengenoemde doeleinden.

Dientengevolge zal ons bedrijf in het geval van niet-bekendmaking van uw persoonsgegevens en/of uw bezwaar hiertegen, niet in staat zijn tot het leveren van de diensten en het nakomen van eventuele bijbehorende verplichtingen onder de toepasselijke wetgeving.

 

Personen aan wie uw gegevens kunnen worden meegedeeld of die er kennis van kunnen nemen

Uw gegevens worden verwerkt door personen die door ons bedrijf zijn aangesteld en die functies uitoefenen die verband houden met deze verwerking, zoals medewerkers van de klantendienst of medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van IT-systemen.

Voor alle bovenstaande doeleinden kunnen de gegevens worden meegedeeld aan derden, zoals belastingadviseurs en juridisch adviseurs van ons bedrijf; bedrijven en technisch adviseurs die verantwoordelijk zijn voor het beheer en onderhoud van onze informatiesystemen, software en databases; en bedrijven voor financiële diensten, administratie, archivering, audit en begrotingscertificerin.Dit gebeurt in alle gevallen steeds in nauw verband met en binnen de limieten van de uitvoering van hun respectieve taken en activiteiten.

 

Veiligheid

We doen alles aan het waarborgen van de veiligheid, integriteit en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens en de informatie die van/naar onze site wordt verzonden en aan het voorkomen dat onbevoegde derden toegang kunnen krijgen tot deze gegevens. Daartoe herzien en updaten we onze beveiligingsmaatregelen in overeenstemming met de actuele technologieën. Helaas is geen enkele gegevensoverdracht via het internet gegarandeerd volledig beveiligd.

Bovendien zijn onze werknemers en aannemers die diensten verlenen met betrekking tot onze informatiesystemen verplicht om de vertrouwelijkheid te respecteren van de persoonsgegevens die door ons worden bewaard. We kunnen echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor gebeurtenissen die het gevolg zijn van onbevoegde toegang tot uw persoonlijke gegevens.

 

Cookies

Cookies zijn kleine gegevensbestanden die van een website naar de terminal van de gebruiker kunnen worden gestuurd (meestal naar de browser) waar ze worden opgeslagen om bij het volgende bezoek opnieuw naar de site te worden gestuurd. Een cookie kan geen enkel ander gegeven van de harde schijf van uw terminal halen, computervirussen overbrengen of e-mailadressen verkrijgen. Cookies kunnen zowel door de eigenaar van de site als door derden worden gebruikt en kunnen makkelijk door u worden gedeactiveerd.

IDEAL PIERRE maakt, om zijn diensten te kunnen leveren, via onze site gebruik van cookies, waaronder cookies van derden. Als u beslist om het gebruik van cookies uit te schakelen, dient u er rekening mee te houden dat wij om puur technische redenen bepaalde diensten mogelijk niet kunnen leveren of niet kunnen leveren op de manier die u verwacht.

Lees de onderstaande informatie om meer te weten over de cookies die door onze website worden gebruikt en de procedure voor het (ook individueel) activeren/deactiveren ervan.

 

Hoe u cookies kunt beheren of verwijderen:

De meeste webbrowsers zijn standaard zo ingesteld dat ze cookies automatisch aanvaarden. U kunt de instellingen wijzigen om cookies te blokkeren of om een waarschuwen te ontvangen wanneer er cookies naar uw toestel werden verzonden. Er zijn meerdere manieren om cookies te beheren. Raadpleeg de instructies van uw browser of het help-scherm voor meer informatie over het aanpassen of wijzigen van uw browserinstellingen.

U kunt uw cookies ook rechtstreeks instellen in de instellingen van uw computer:

 

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-nl/windows/cookies-verwijderen-en-beheren-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-en-websitegegevens-wissen-firefox

Safari: http://www.apple.com/nl/privacy/use-of-cookies

Als u de door ons gebruikte cookies uitschakelt, kan dit uw ervaring van de site beïnvloeden. Als u verschillende toestellen gebruikt om toegang te krijgen tot onze site, dient u zich ervan te verzekeren dat elke browser op elk apparaat is ingesteld volgens uw cookievoorkeuren.

 

Uw rechten en contacten

Als belanghebbende bij de verwerking van uw persoonsgegevens via deze website door IDEAL PIERRE, kunt u te allen tijde volgende rechten uitoefenen:

 

 1. Het recht om bevestiging te krijgen van het al dan niet bestaan van persoonsgegevens die op u betrekking hebben en, als ze bestaan, het verkrijgen van toegang ertoe en een kopie ervan. Tenzij anders bepaald door de toepasselijke wetgeving, kan IDEAL PIERRE u de mogelijkheid ontzeggen om een dergelijke kopie te verkrijgen wanneer dit de rechten en vrijheden van anderen zou aantasten;
 2. Het recht om informatie te verkrijgen over:
 3. De herkomst van uw persoonsgegevens;
 4. Het doel en de methoden van het verwerken van uw persoonsgegevens;
 5. De logica die wordt toegepast in geval van een verwerking met elektronische instrumenten;
 6. De identificatiegegevens van de eigenaar en, indien er zijn aangesteld, de beheerders en de vertegenwoordiger voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;
 7. De personen of categorieën van personen aan wie persoonsgegevens kunnen worden verstrekt;
 8. Het recht om volgende zaken te verkrijgen:
 9. Het bijwerken, rectificeren en integreren van uw persoonlijke gegevens;
 10. Het verwijderen, anonimiseren of blokkeren van gegevens die werden verwerkt in strijd met de wet, met inbegrip van gegevens die niet noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld of nadien verwerkt, in de gevallen waarin de toepasselijke wetgeving voorziet;
 11. Het beperken van de verwerking van uw persoonsgegevens in de gevallen waarin de wet voorziet;
 12. Het recht om geheel of gedeeltelijk bezwaar te maken:
 13. Om legitieme redenen van verwerking van uw persoonsgegevens, ook al zijn deze relevant voor het doeleinde van de verzameling;
 14. Tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor het verzenden van reclamemateriaal of directe verkoop of voor het uitvoeren van marktonderzoek of commerciële communicatie;
 15. Het recht op:
 16. Het intrekken van uw toestemming op elk gewenst moment, als dit de wettelijke basis vormt voor de verwerking, zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voorafgaand aan de intrekking;
 17. Het indienen van een klacht bij de toezichthoudende autoriteit;
 18. In de gevallen waarin de toepasselijke wetgeving voorziet: het ontvangen van uw gegevens in een gestructureerd formaat, dat algemeen wordt gebruikt en leesbaar is voor geautomatiseerde apparaten;
 19. Het recht om de formele bevesting te krijgen dat elk van de ontvangers aan wie persoonsgegevens zijn doorgegeven op de hoogte werd gebracht van eventuele correcties, annuleringen of verwerkingsbeperkingen, met uitzondering van het geval waarin dit openbaar wordt gemaakt of een beroep impliceert op middelen die duidelijk niet in verhouding staan tot het beschermde recht. In alle gevallen kunt u, op uw uitdrukkelijk verzoek, ook de gegevens van deze ontvangers opvragen.

 

Als u contact met ons wilt opnemen of uw rechten wilt uitoefenen, uitsluitend met betrekking tot gegevensbescherming, neem dan per e-mail contact met ons op: info@ideal-pierre-parement.com